Jednou ze základních vlastností Sipralu je kreativita.

Jednou ze základních vlastností Sipralu je kreativita.

Asi u 80 % zakázek dochází k vývoji nových technických řešení či technologických postupů. Tým odborníků v Sipralu pracuje na návrzích nových fasádních systémů, tak aby splňovaly estetické požadavky zákazníků a současně technické požadavky norem. Nově navržené fasádní pláště jsou pak podrobeny statickým, tepelným a akustickým výpočtům. Jejich vlastnosti jsou nakonec prověřeny reálným testováním.

 

Vývoj systému obvodového pláště

Již od prvních návrhů nových projektů poskytuje Sipral architektům a klientům konzultace a technickou pomoc při vývoji lehkých obvodových plášťů. Vzhledem k vysoké úrovni našich současných technologických možností se nabízí celá řada řešení. Pro projekt lze využít standardní, řešení vycházející z katalogu dodavatele hliníkového stavebního systému a nebo, z důvodů technických či estetických, je možné vyvinout fasádní systém zcela nový, unikátní, šitý na míru projektu. Tímto přístupem Sipral umožňuje klientům realizovat jedinečné stavby splňující jejich individuální přání a požadavky.

Image: Vývoj systému obvodového pláště

3D modelování

Se zvyšujícími se nároky na složitost stavebních konstrukcí a na minimalizaci doby výstavby zavedl Sipral pro přípravu výroby systém projektování ve 3D, 3D CAD SolidWorks firmy Dassault Systemes. Toto řešení nabízí řadu výhod. Výhodou primární je možnost výrazně zefektivnit pracovní postupy celé konstrukce, dále zamezit možným kolizím, nebo ověřit funkčnost složitých konstrukcí a konstrukčních detailů. Propojením 3D systému s dalšími CAx aplikacemi, např. pro pevnostní analýzy nebo pro obrábění, navíc také dokážeme výrazně urychlit dodávku díla investorovi.

Image: 3D modelování

Tepelně technické analýzy

V dnešní době se klade velký důraz na nízkou energetickou náročnost budov a tepelná izolace obálky budovy je jedním z klíčových parametrů všech staveb. V Sipralu u každé zakázky ověřujeme tepelně technické parametry konstrukcí, tak aby splňovaly všechny požadavky projektu. U nově vyvíjených systémů jsou nedílnou součástí vývoje profilů i tepelně technické výpočty.

Image: Tepelně technické analýzy

Statika

Součástí každého projektu, který Sipral zpracovává, je ověření funkčnosti všech prvků konstrukce z hlediska jejich únosnosti a stability. Posudky provádíme podle požadovaných norem. Pro základní strukturální analýzy používáme program SCIA Engineer, složitější analýzy vyžadující např. 3D konečné prvky, nelineární chování běžně provádíme v programu SolidWorks Simulation. Základem výpočetních modelů jsou geometrické modely vytvořené programem AutoCAD, nebo v případě tělesových modelů programem SolidWorks. Pro výpočet strukturálního zasklení podle požadovaných norem používáme program SJ MEPLA.

Image: Statika

Testování

V oblasti testování má Sipral bohaté zkušenosti. Naše lehké obvodové pláště se běžně testují v akreditovaných laboratořích jak v České republice, tak v Evropě. V Sipralu provádíme pomocí vlastního vybavení i interní zkoušky. Nedílnou součástí aktivit Sipralu je i dlouhodobá spolupráce s ČVUT na výzkumných projektech zaměřených na vlastnosti skla a možnosti jeho použití jako plně konstrukčního materiálu.

Image: Testování

Akustika

Výstavba v hlučných městských provozech vyžaduje zajištění akustického komfortu v interiéru budov, což s sebou nese zvýšené nároky na zvukovou izolaci obvodového pláště. Při navrhování vhodného řešení se soustředíme na splnění požadavků nejen vzduchové neprůzvučnosti (zvukového útlumu) obvodového pláště, ale i zvukové izolace mezi místnostmi v interiéru. Abychom omezili boční přenos hluku v místě přiléhající fasády, pečlivě navrhujeme detaily připojení i samotné konstrukce. Akustické vlastnosti fasádních elementů a detailů ověřujeme, analyzujeme i testujeme.

Image: Akustika

3D tisk

V průběhu každého projektu využíváme 3D tiskáren od firmy Prusa Research. Tiskneme prototypy vyvíjených fasádních systémů, které zlepšují vizuální představy klientů a architektů a potvrzují funkčnost a kompatibilitu jednotlivých částí. V neposlední řadě vyrábíme přípravky pro zjednodušení a urychlení výroby stejně jako kompletaci fasádních bloků i pro jejich následnou montáž na stavbě.

Image: 3D tisk